Bekijk onze vacature!

Ons privacybeleid

Stip Hoveniers, gevestigd aan Staverdenseweg 45
8075 AP Elspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens
https://www.stiphoveniers.nl
Staverdenseweg 45
8075 AP Elspeet
0577-491851

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stip Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht (alleen bij sollicitaties)
– Geboortedatum (alleen bij sollicitaties)
– Geboorteplaats (alleen bij sollicitaties)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type


Stip Hoveniers verwerkt deze persoonsgegevens omdat op onze site persoonsgegevens gevraagd worden in contactformulieren. We gebruiken geen social media plugins daarvoor.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stip Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stip Hoveniers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Sollicitaties: 4 weken
Informatie-aanvraag: voor zolang als nodig is in de correspondentie
Bestellingen: Voor zolang als de opdracht loopt, plus het minimale aantal bewaarjaren voor administratie dat wettelijk verplicht is


Delen van persoonsgegevens met derden

Stip Hoveniers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stip Hoveniers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stip Hoveniers deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van tuinmaterialen op uw adres. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stip Hoveniers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stip Hoveniers uw persoonsgegevens niet aan andere derden, anders dan bovengenoemd.


Cookies, of vergelijkbare 


Stip Hoveniers gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting ons cookiebeleid: https://stiphoveniers.nl/cookiebeleid/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@stiphoveniers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stip Hoveniers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stip Hoveniers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stip Hoveniers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@stiphoveniers.nl.